ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DAL ADVOCATEN

Algemeen
Van Dal Advocaten is een kantoorcombinatie waarbij het kantoor van mr J.A.P.M. van Dal (KvK-nummer 09220936 ) en het kantoor van mr E.J.A.A. van Dal (KvK-nummer 30252621) de praktijk uitoefenen. Opdrachten worden aanvaard door de afzonderlijke kantoren. Ieder kantoor oefent de praktijk uit voor eigen rekening en risico en is uitsluitend aansprakelijk voor eigen handelen en nalaten. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd vermeerderd met het geldende eigen risico. Nadat de overeenkomst van opdracht is beëindigd, wordt het desbetreffende dossier maximaal 7 jaar bewaard. Daarna heeft ons kantoor het recht het dossier te vernietigen.

Artikel 1
Alle opdrachten worden onder de (uitsluitende) toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaard en uitgevoerd. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van (uitsluitende) toepassing op vervolgopdrachten en gewijzigde of aanvullende opdrachten van de opdrachtgever. De toepasselijkheid van voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2
Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen worden de verrichte prestaties aan de opdrachtgever doorberekend tegen een uurtarief. Het uurtarief bedraagt € 180,00 per uur te vermeerderen met 5% aan kantoorkosten en 21% BTW. Daarnaast worden zgn. verschotten in rekening gebracht aan opdrachtgever. Dit betreffen deurwaarderskosten, kosten verbonden aan het verkrijgen van uittreksels (leges), kosten verbonden aan het voeren van de procedure bij een gerecht (griffierecht) en kosten van vertalingen, adviezen en dergelijke. De afzonderlijke kantoren declareren gewoonlijk een keer per maand achteraf over de gewerkte uren. Bij de declaratie wordt altijd een specificatie van de gewerkte uren meegezonden.

Artikel 3
Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door de afzonderlijke kantoren, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaald persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW worden geheel uitgesloten. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en de afzonderlijke kantoren is onderworpen aan Nederlands recht.

Artikel 4
4.1   Iedere aansprakelijkheid van de afzonderlijke kantoren is beperkt tot het bedrag waarop in het betreffende geval uit hoofde van de door het betreffende kantoor gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) aanspraak bestaat, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars komt.

4.2   Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 25.000,- of, indien het door de afzonderlijke kantoren in de betreffende zaak inrekening gebrachte honorarium hoger is, tot dat bedrag met een maximum van € 40.000,-. Niet alleen de afzonderlijke kantoren, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden jegens de opdrachtgever een beroep doen. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt elke aanspraak op schadevergoeding jegens de afzonderlijke kantoren indien niet binnen een jaar, nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

Artikel 5
5.1   Voor zover personen die in verband met de uitvoering van opdrachten van opdrachtgevers worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken, houden alle aan de afzonderlijke kantoren gegeven opdrachten de bevoegdheid in om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens die opdrachtgevers te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van de afzonderlijke kantoren voor tekortkomingen van deze ingeschakelde hulppersonen is uitgesloten.

5.2   Alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld door de afzonderlijke kantoren kunnen een beroep doen op deze algemene voorwaarden. Hetzelfde geldt voor medewerkers als stagiaires van de afzonderlijke kantoren met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk mochten worden gehouden nadat zij niet langer werkzaam zijn voor de afzonderlijke kantoren.

Artikel 6
Ieder die gebruik maakt van de diensten van de afzonderlijke kantoren geeft op voorhand aan degenen die deze diensten verlenen de toestemming om de gegevens waarvan de kennisneming door anderen van de betreffende kantoor dan de direct betrokken adviseur(s) nuttig en /of noodzakelijk is in het kader van relatiebeheer ter kennis van die anderen te brengen.

Artikel 7
Opdrachten worden uitsluitend door de afzonderlijke kantoren uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de uitgevoerde werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen enkel recht ontlenen.

Artikel 8
8.1   Wanneer de opdrachtgever ontevreden is over de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, dient hij zijn/haar bezwaren eerst voor te leggen aan het betreffende kantoor en wel binnen twee maanden na het moment waarop opdrachtgever kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven.

8.2   De betreffende advocaat zal een mogelijke oplossing voor het gerezen probleem schriftelijk aan opdrachtgever voorleggen binnen vier weken na binnenkomst van de klacht. Mocht het betreffende kantoor de bezwaren naar de mening van opdrachtgever niet bevredigend opgelost hebben, dan kan hij/zij een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze weg staat ook voor opdrachtgever open wanneer de betreffende advocaat niet binnen vier weken na het indienen van de bezwaren deze schriftelijk heeft afgehandeld.

8.3   Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoer van de dienstverlening van de afzonderlijke kantoren, inclusief alle declaratiegeschillen, worden –voor zover deze niet kunnen worden opgelost langs de sub 8.1 en 8.2 beschreven weg- beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur, onverminderd de bevoegdheid van het afzonderlijke kantoor om zich naar haar keuze tot de gewone rechter te wenden, indien de opdrachtgever het declaratiegeschil niet binnen een maand na schriftelijk tot betaling te zijn gesommeerd, bij de Geschillencommissie aanhangig heeft gemaakt. Opdrachtgever kan het reglement opvragen bij het afzonderlijke kantoor of bij de Geschillencommissie Advocatuur, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

Artikel 9
9.1   Betaling dient zonder enige aftrek, korting of verrekening in Nederlandse valuta (euro) te geschieden door storting of overmaking op de factuur aangegeven IBAN bank-of girorekening binnen veertien dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de opdrachtgever in verzuim is.

9.2   Indien de opdrachtgever in verzuim is, zijn onverminderd de overige rechten van het betreffende kantoor, alle vorderingen van het kantoor op opdrachtgever dadelijk en geheel opeisbaar, ook al is de betalingstermijn nog niet verstreken.

9.3   Alle buitengerechtelijke kosten die het betreffende kantoor heeft moeten maken in verband met de incasso van een vordering op de opdrachtgever zijn voor rekening de opdrachtgever, met een minimum van 15% van de openstaande vordering.

9.4   Alle kosten die het betreffende kantoor heeft moeten maken in verband met een gerechtelijke procedure tegen de opdrachtgever zijn voor diens rekening, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen, tenzij het betreffende kantoor als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.

9.5   Indien de opdrachtgever een declaratie van een advocaat in een burgerlijke zaak onbetaald laat en, na daartoe door het betreffende kantoor bij aangetekende brief te zijn uitgenodigd, nalaat binnen de daarin gestelde termijn de hoogte van het in rekening gebrachte honorarium te betwisten, heeft hij recht geen op begroting van de declaratie door de Raad van Toezicht conform artikel 32 e.v. van de WTBZ verwerkt, althans komt hem in rechte in redelijkheid daarop geen beroep meer toe.

9.6   Het betreffende kantoor behoudt zich het recht voor om -voor of tijdens de uitvoering van een opdracht -van de opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of het stellen van zekerheid te verlangen, bij gebreke waarvan het kantoor gerechtigd is de nakoming van haar verplichtingen op te schorten.

9.7   Voor alle werkzaamheden, die voorafgaande aan de datum van afgifte van een toevoeging worden verricht, is door de opdrachtgever een voorschot verschuldigd. Het verlopen van termijnen komt voor rekening en risico van de opdrachtgever, indien door de opdrachtgever niet tijdig hetzij voornoemd voorschot hetzij – na afgifte van de toevoeging – de opgelegde eigen bijdrage en de verschotten (zoals o.a. griffierecht, deurwaarderskosten, uittreksels) zijn voldaan.

9.8   Bij declaratie van de toevoeging zal door de Raad voor Rechtsbijstand een resultaatsbeoordeling plaatsvinden. Mocht het resultaat in uw zaak hoger uitvallen dan 50 % van het Heffingsvrij Vermogen dan vindt intrekking van de toevoeging plaats en is alsnog een uurtarief verschuldigd. Het honorarium bedraagt € 180,00 per uur, exclusief belaste en onbelaste verschotten, omzetbelasting en 5% kantoorkosten.

9.9   Slechts met uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever is het betreffende kantoor gerechtigd door haar of de Stichting Beheer Derdengelden Van Dal Advocatenkantoor voor de opdrachtgever ontvangen bedragen te verrekenen met – dan wel ter betaling aan te (doen) wenden van – hetgeen de opdrachtgever het kantoor verschuldigd is of zal worden. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen vergoedt het betreffende kantoor noch bedoelde Stichting rente over derdengelden.

9.10   Bedragen onder de € 2,-, die te veel op de bank- of girorekening van het betreffende kantoor wordt gestort, worden niet verrekend of teruggestort.

Artikel 10
Indien en zolang de opdrachtgever één of meer declaraties van het betreffende kantoor (gedeeltelijk) onbetaald heeft gelaten, kan het kantoor, wettelijk en/of tuchtrechtelijk bepaalde uitzonderingen daargelaten, het dossier van de opdrachtgever en/of al dan niet daarvan deel uitmakende, door de opdrachtgever bij het kantoor achtergelaten stukken onder zich houden en weigeren een opvolgend adviseur, aan welke door de opdrachtgever enige opdracht is verleend, toestemming te verlenen zijn werkzaamheden aan te vangen.

Bezoekadres
Eusebiusbuitensingel 9
6828 HT Arnhem

Postadres
Postbus 1075
6801 BB Arnhem

T  026 845 60 40
E  Eric:
E  Jeannette:

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag
van 9.00 tot 17.00 uur